artık sırrımı saklamak istemiyorum ! – 2 –

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

artık sırrımı saklamak istemiyorum ! – 2 –
Merhaba arkada?lar . ilk yaz?ma gösterilen ilgiden dolay? ikinci yaz?y? geciktirmemeyi uygun gördüm .
Selin Adnan ve ben tatl? tatl? huzurlu bir ?ekilde seks ya?ant?m?z? devam ettiriyorduk . ama selin hiç bir ?ekilde bensiz adnanla birlikte olmuyordu . olurda ben yapmak istemezsem bile ki bu pek olmuyordu ben yanlar?nda iken birlikte oluyorlard? .
seks yaparken genelde film izlerdik ilk yaz?mdada bunu yazm??t?m . ben selini 3 erkek olarak becermeyi kafaya takm??t?m aç?kcas? ve bunun için genelde çok erkekli filmleri aç?p onu azd?rmay? ba?ar?yordum . derken yine birgün selin bunu farketmi? olacakki bu durumu adnan a söylemi? . adnanla birlikte bu kez bana kar?? bir plan haz?rlam??lar .
yine bir seks günümüzde evimizde adnan selin ve ben uçu?tayd?k . hepimiz resmen seks kanatlar? takm??t?k . derken kap? zili çald? .ben ciddi anlamda tedirgin olmu?tum . çünkü misafir gelecek de?ildi ya arada bir gitti?imiz eve . selin birden z?plad? gitti kap?ya do?ru ve ben iyice ?a??rd?m onun bu kadar heyecanla kap?ya gitmesine . selinle birlikte h???mla bir erkek daha girdi içeriye . selin in surat?nda sinsi bir tebessüm seziyor ama buna anlam veremiyordum . selin e f?rça at?yordu erkek olan ki?i. bunu nas?l yapars?n eni?teme felan gibi laflar ediyordu . selinde üzerini giymesini beklerken hiç durumunu bozmadan ya otur kuzen hallederiz merak etme felan diyor beni iyice ?a??rt?yordu . derken ad?n?n kemal oldu?unu ö?rendi?im selin in kuzeni seni ç?plak görmeyi özlemi?im diyiverdi ben iyice afallam??t?m .bunun alt?ndan bir?eyler ç?kaca??n?da anlam??t?m . ve biraz olsun rahatlam??t?m tabi . derken selin dilinin alt?ndaki ç?kartt? . bu planl? bir bask?nd? . bana a?k?m otur bakal?m dedi ve kanepeye götürdü beni . ?imdi bak dedi sen burada oturacaks?n biz adnan ve kemalle sevi?icez sende bizi izleyeceksin . bana dokunmadan ne yapmak istiyorsan yap serbestsin ama bana dokunmayacaks?n diyede kural? koydu . bende çaresiz oturdum kanepeye olacaklar? beklemeye ba?lad?m . kemalle benden önce birliktelikleri varm?? me?er bunu o zamana kadarda benden saklam?? . kemal seni çok özledim diyerek dudaklar?na yap??t? selinin . o ara adnan bo? durmad? ve selin ayaktayken selinin bacak aras?na kafas?n? gömdü ve onun her iki deli?ini birden deliler gibi yalamaya ba?lad? . ben onlar? izlerken ta? gibi olmu?tum ama kural gere?i sadece izliyordum . sonra kemal selin ve adnan yata?a uzand?lar . kemal selini yalamay ba?lad? ve kemalin her dil at???nda selin ince bir ç??l?k at?yordu . ince diyorum çünkü daha fazlas?n? adnan? emdi?i için yapam?yordu . bu epeyce bir zaman devam etti . kemalle adnan yer de?i?tiriyor bir o yal?yor bir di?eri yal?yordu . selin yeter art?k biriniz girin içime deyinde kemal ben çok özledim önce ben giricem dedi ve seline yumu?ak bir giri? yapt?. kemalin aleti fazla iri de?ildi yakla??k benimki kadard? ama kemal yalama konusunda uzmanm?? selinin demesine göre . kemal selini bir güzel becerdi ve göbe?ine f??k?rtt? neyi var neyi yoksa selinin . o ara adnanda selinin gö?üslerine bo?altt? her zamanki gibi tüm baraj?nda . 3 ü birden yata?a y???ld? kald? selin hala erkeklerini oynamaya devam ediyorduve ikisi birden hiç inmediler diyebilirim . bana dönüp nas?l a?k?m iyi siki?iyormuyum die sorunca bende senin ne kadar güzel sikii?ti?in konusunda ?üphem yok zaten die cavep verdim . ?imdi bizi izlemeye devam et s?rada bak ne var dedi . bende s?radakini merak ediyordum tabi. sonra iki erke?inide ta? gibi etti yalayarak . ikisini bir a?z?na almas? görülmeye de?erdi gerçekten . adnan? s?rt üstü yat?rd? selin . resmen 2 erkek onun kölesi gibi hareket ediyordu. adnan? önüne ald? hiç beklemeden . arka deli?ini tamamen ortaya ç?kart? . kemal e emir verdi hadi seni bekliyorum gel arkama diye ve kemal emre hemen uyarak arka deli?e girdi . daha yeni bo?alm?? olduklar?ndan san?r?m yakla??k 20 dakika selinin içinde kald?lar s?k s?k yer de?i?tirerek . benim dayanacak gücüm kalmam??t? izlemek bana yetmez olmu?tu . selinin f?rt?nal? bir an?n? bekledim ve gidip hay?r demiyece?i bir anda a?z?na veriverdim . selin gerçekten hay?r demedi ve beni öyle bir i?tahla yalamaya ba?lad?k? size anlatamam . yalam?yor sanki yiyordu beni . daha fazla dayanam?yacakt?m ve kendimi b?rak?verdim . selin asla yutmazd? ve bunu bildi?im için a?z?ndan ç?kart?yordumki beni kendisine do?ru çekti . bo?al?cam a??k dedim . tamam bo?al bekliyorum deyince anlad?m ne istedi?ini ve a?z?na ?elalemi gönderdim . inan?lmaz bir?eydi bu resmen ölecek gibiydim . selin bir türlü bo?almama ra?men beni b?rakm?yordu . ve deh?et kas?l?yordum ben . en sonunda selinde bo?ald? ama ne bo?alma size anlatamam . adnan bende geliyordum deyince getir çöpe gitmesin senink**e dedi ve adnan?n depoyu ( depo diyorum çünkü her seferinde çok bo?al?yor adnan ) tamamen yuttu . hatta biraz k?sm? a?z?ndan ta?t? ve onlar?da parma??yla ald? a?z?n?n içine . kemalde bo?almak üzereydi ve kuzen bende isterim deyince seni mahrum edermiyim gel dedi ve kemal i de a?z?nda patlatt? . 3 erkek resmen bitmi?tik sanki ama selin bize miskinler diye hakaret ediyordu k?s k?s gülerek .
tabi daha sonra miskin olmad???m?z? hepimiz ona ispatlad?k . tam 8 saat hepimiz selinin her deli?ini doldurduk . 4 ümüzde güzel seks saatleri geçirmi?tik . bu arada selinin arka deli?i art?k kremsiz bile girilebilir duruma geldi ve tabi bu durumu üçümüzde de?erlendirmeyi ihlam etmedik 🙂
kemal ve adnan? u?urlad?ktan sonra i?in asl?n? selin bana anlatt? . selin evlenmeden önce kemalle birlikte oluyormu? ve k?zl???n?da ona vermi?. bir görü?melerinde seline seni özledim demi? selinde benden bahsetmi? . daha sonra adnanla ya?ad?klar?m?zdan bahsetmi?. ve madem 2 erke?i idare ediyorsun 3 ü de ederin demi? kemal ve bu plan? yapm??lar . tabi adnan?nda bu plandan bilgisi varm?? . saf olan bir benmi?im yani .

ne dersiniz arkada?lar bu safl???m?n yerinde olmak istermiydiniz ??
di?er heyecanl? anlar?m?z?da sizinle payla??cam zaman içinde . seks ve sevgiyle kal?n !

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*