Arkadaşımın internet aşkı

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Arkadaşımın internet aşkı
Bazen anlat?rd? arkada??m Mehmet 6 ayd?r net üzerinden tan??t??? konu?tu?u Eda isimli bayan?. Eda’n?n e?inden 1 y?l önce ayr?ld???n?, ayr?lmalar?ndaki en büyük sebebin cinsel sorunlar oldu?unu, evlilik hayatlar? boyunca sevi?irken bir defa bile ?slanamad???n?, bu sorunlar yüzünden ayr?ld?klar?n?, Antalya da bir firman?n bölge temsilcisi ve pazarlamac?s? oldu?unu, otellere g?da tedari?iyle u?ra?t???n? ö?renmi?tim. Ve bir gün Mehmet beni arad?. Mehmet evliydi. Eda’n?n i? için ?stanbul’a gelece?ini ve mümkünse haftasonu dahil 2 gün benim evimde kalabilme ihtimalini soruyordu. Tabiki dedim, kalabilirsiniz. Ertesi gün ak?am i?ten ç?kt?ktan sonra Çapa’da bir kafede bulu?tuk Mehmet’le. Eda’da yan?ndayd? ve onu ilk defa görüyordum. Kap?dan girdim ve dipteki masalardan birinde olduklar?n? gördüm. Masalar?na geldi?imde Eda ile gözgöze geldik. Merhaba dedim. Merhaba ben Eda dedi. Tan??t?k ve oturdum. Bir çay içecek ve nas?ls?n iyi misin diyecek kadar oturduktan sonra Mehmet’e evin anahtar?n? verdim iyi ak?amlar diyerek ayr?ld?m yanlar?ndan. Bir arkada??ma giderek geceyi onun evinde geçirdim. Ertesi gün ö?le saatlerinde Mehmet’i arad?m. Ne var ne yok muhabbetinden sonra ne yapt?n?z? nas?ld? dün gece? dedim. Ald???m cevap beni ?a??rtm??t?. “Hiç bir?ey sorma diyordu Mehmet. Hiç bir?ey sorma berbat bir geceydi dedi. Hay?rd?r ne oldu? dedim. Ne olacak konu?tu?um görü?tü?üm kad?n sanki bu de?il. Onca aram?zda geçen o güzel konu?malardan sonra aylard?r bugünü beklerken dün gece elimi bile sürdürtmedi. Anlamad?m sanki aylard?r konu?tu?um kad?n bu de?il” diyordu Mehmet. En az Mehmet kadar bende ?a??rm??t?m. Aralar?ndaki muhabbetin seviyesini Mehmet anlatt??? için bende biliyordum. S?ka can?n? bo?ver diyerek kapatt?m telefonu. Ak?am üzeri i?ten ç?kmama yak?n telefon çald?. Arayan Mehmet’ti. Mehmet avukatt?. Telefonu açt???mda bir müvekkilinin Bursa’da içeri al?nd???n?, acilen Bursa’ya gitmek üzere yolda oldu?unu, gece geç gelece?ini, Eda’y? aray?p durumu izah etti?ini, evin anahtarlar?n? i?yerinden bir arkada??yla bana ula?t?raca??n?, ak?am Eda’y? kar??layarak eve götürmemi istedi. Tamam diyerek telefonu kapad?m ve söyledi?i arkada??ndan anahtarlar?m? almak üzere Çapa’ya gittim. Anahtarlar? ald?ktan sonra Eda’y? arayarak F?d?kzade Migros’un önüne geldi?i zaman beni aramas?n? ve kendisini alaca??m? söyledim. Eve gittim. Bir du? al?p tv kar??s?nda dinlenirken telefonum çald?. Migros’un önünde oldu?unu söylüyordu. Migros’un önüne gitti?imde Eda otobüs dura??na oturmu? sigaras?n? içiyordu. Merhaba dedim. Merhaba nas?ls?n? diyerek cevaplad? beni. Yava? yava? eve do?ru yürürken Mehmet’ten ve durumdan bahsediyordum. “Evet biliyorum arad? ve bana da anlatt?” dedi Eda. Eve geldik. Salona geçtik ve Eda’ya rahat?na bakmas?n?, birlikte bir kahve içtikten sonra birazdan gidece?imi söyledim. Mutfa?a gidip kahveleri haz?rlad?m. Eda’ya kahvesini götürdüm ve sohbet ederken kahvelerimizi içtik. Eda müsadeni istiyorum ben gideyim sen de keyfine bak Mehmet de gelir zaten ilerleyen saatlerde diyerek ayakland?m. Nereye gidece?imi soruyordu Eda ben ç?kmak için haz?rlan?rken. Arkada??ma gidece?imi ve orada kalaca??m? söyledim. “Esk**en ?stanbul’a geldi?imde arkada?lar gezdirirdi” diyordu Eda benim cümlelerimin arkas?ndan. Nerelere giderdiniz diye sordum. “Taksim’e giderdik genelde severim Taksim’i” diyordu Eda. E?er istersen çok geç dönmemek ?art?yla birlikte gidebiliriz sana e?lik edebilirim dedim Eda’ya. “Bunun kendisini çok mutlu edece?ini en az?ndan biraz hava alm?? olaca??n?” söyledi ve birlikte evden ç?kt?k. Taksim’e geldi?imizde ?stiklal caddesinde biraz yürüdükten sonra Nev-i Zade’de bir yere oturduk. Ben alkol kullanmad???m? söyledi?imde yüzü biraz buru?mu?tu. Bira istedi Eda. Ben ise her zamanki tercihim Lipton Ice Tea’mi yudumluyordum 🙂 Pe?inden bir bira bir bira daha derken 3 tane içmi?ti Eda sohbet ederken. Saatin 00:30’u gösterdi?i s?rada art?k kalkabilir miyiz diye sordum Eda’ya tabiki dedi ve kalkt?k. Biraz yürüdükten sonra eve do?ru yollanm??t?k. Yoldayken Mehmet arad? Eda’y?. Halen Bursa’da oldu?unu ve müvekkilinin yar?n sabah nöbetçi mahkemeye ç?kaca??n?, bu yüzden Bursa’da kalmas? gerekti?ini söylemi?ti Eda’ya. “Tamam anl?yorum sorun de?il” diyerek kapad? telefonu Eda. Ve Mehmet’in anlatt?klar?n? söyledi bana. Bu avukatl?k da zor meslek cümlesi ç?kt? a??z?mdan. Eve gelmi?tik yukar? ç?kt?k. Ben lavaboya girip ç?kt?ktan sonra Eda’ya “Eda ben gidiyorum iyi geceler sana” diye seslendim. Nereye diyerek geldi kap?n?n önüne. Saat 1’i geçti nereye gideceksin bu saatte diyordu. Arkada??m?n evinin yak?n oldu?unu, sorun olmayaca??n?, rahat?na bakmas?n? söyledim. “E?er gidersen o zaman rahats?z olurum. Ben burada oldu?um için sen rahat?ndan oluyorsun ve as?l bu beni rahats?z eder” diyordu Eda. “Lütfen kal benim yüzümden rahat?ndan olman? istemiyorum” ekledi. “Hem ben yaln?z korkar?m” dedi arkas?ndan. Peki o zaman ama tek ?artla; yatakta sen yatars?n çekyatta ben diyerek içeri girdim tekrar. Salona geçtim ve tv’yi aç?p ayaklar?m? sehpaya uzat?p zaplamaya ba?lad?m. Biraz sonra Eda elinde iki fincan Türk kahvesi ile girdi salona. “Sana kahve yapt?m tabi kendimede” diyordu. Yan?ma oturdu ve kahvelerimizi yudumlamaya koyulduk. Bu arada sorular soruyordu. Ne i? yapt???m, nereli oldu?um, nelerle ilgilendi?im gibi sorular. Ve tabi bende ona. Bu ?ekilde sohbet ederken ba??n? dizlerime koyarak uzand? koltu?un üzerinde. Sohbete devam ediyorduk. Aras?ra e?ilip yüzüne bakt???mda beni inceledi?ini görüyordum a?a??dan. Bu bak??lardan birisi fazla uzad???nda yava?ca e?ildim Eda’ya do?ru ve dudaklar?m?z birle?ti. Dolgun dudaklar? s?cac?k ve ?slakt?. Öpü?ürken dilini kullan?yordu ve bu benim en sevdi?im ?eylerden biriydi. Dudaklar?n? emiyordum dilini dudaklar?m?n aras?nda eritiyordum. Ellerim saçlar?n? kar??t?r?yor uzun uzun ve yava? yava? öpü?üyorduk. Dudaklar?m ve dilim boynuna do?ru kaymaya ba?lam??t?. Kald?rd?m Eda’y? dizlerimden ve bu defa hamle ondan geldi. Kuca??ma oturmu?, kollar?n? boynuma dolam?? ve dudaklar?m? delice emiyordu. Biraz sonra boynumu ve kulaklar?m? yalarken “dün ak?am seni kafede gördü?ümden beri akl?mdan ç?km?yorsun, bütün gece seni hayal ederek sabah? ettim” diye f?s?ld?yordu kulaklar?ma. Söyledikleri beni delirtmi?ti. Üzerindeki ti?örtü ç?kard?ktan sonra südyen denen lanetten de kurtulmu?tuk. Dolgun gö?üsleri uçlar? büyümü? ?ekilde kar??mdayd?. Pembemsi uçlar?na dilimi uzatt???mda Eda’n?n içinin çekildi?ini hissediyordum. Gö?üs uçlar?yla oynuyor, bir emiyor bir yal?yordum. Saçlar?mdan tutarak sanki gö?üs kafesinin içine sokacak gibi bast?r?yordu beni kendine. S?cac?kt? teni, alev alev.. Üzerimdeki gömle?i ç?karm??t? ve teni tenime de?iyordu art?k. ?kimizde ate? gibiydik ve “ah tanr?m çok güzel diye m?r?ldan?yordu” Eda. Az sonra kuca??mdan indi ve ?ortumu indirdi. “Gel bakal?m seni yaramaz ?ey” diyerek sikimi avuçlar?n?n aras?na ald?. Sertle?mi? sikimi s?vazl?yor, s?vazlarken diliyle darbeler at?yordu. Sikimi bir bebek sever gibi seviyor öpüyor yal?yordu. A?z?na tamamen al?yor ve delice emiyordu. ?imdi benim içim çekiliyordu i?te ve Eda bu i?i çok güzel yap?yordu. Eda aya?a kalkt? ve pantolonunu ç?kard?. Külodunu ç?karmam hiç zor olmam??t?. O daha ayaktayken gömmü?tüm kafam? kas?klar?na. Temizlenmi? kas?klar? ve am? buram buram ?ehvet kokuyor ve bu koku beni büyülüyordu. Kas?klar?n? yal?yor dilimle am?n?n dudaklar?n? oynuyor. ?lkbahar gelip de aç?lan çiçekler gibi kabar?yor ve aç?l?yordu Eda’n?n am?n?n dudaklar?. O dudaklar? emiyor dilimi içine sokup ç?kar?yordum. Eda’n?n elleri saçlar?m? tutmu? beni bast?r?yordu daha derine inmem için dilimle. Sonra çekti saçlar?mdan Eda beni geriye do?ru. “Bu kadar yeter art?k kavu?ma vakti” diye m?r?ldan?yordu bir taraftan. Ben koltu?un üzerinde otururken kuca??ma oturuyordu Eda. Ta?la?m?? sikimi am?na yönlendirmekle me?guldü. ??te o an gelmi? ve sikim Eda’n?n am?n?n kap?lar?na dayanm??t?. Muhte?em bir s?cakl?k ve ?slakl?k hissi yay?l?yordu bedenime. Yava? yava? oturuyordu Eda sikimin üzerine. Her bir milim giri?ini ayr? hissediyor ve ç?ld?r?yordum. Eda gözlerini kapam?? kafas?n? geriye atm?? bu muhte?em an? saniye saniye ya??yordu. A?a?? yukar? yava? hareketlerle alm??t? beni o darac?k am?na. Muhte?em bir s?cakl?k, ?slakl?k kaplam??t? sikimi. Harika bir?eydi bu. Eda kontrolü eline alm?? sikimin üzerinde oturup kalk?yor, k?vran?yor, kimi zaman tamamen oturarak üzerine daireler çiziyordu kuca??mda. Nefesi tenime çarp?yor elleri saçlar?m? as?l?yordu. Kalçalar?ndan kavrayarak Eda’ya uyum sa?l?yor ve bu muhte?em an? iliklerime kadar ya??yordum. Eda üzerimde z?plamakta h?zlanm??t? ve kalçalar? kuca??ma her çarpt???nda ç?kan ses duvarlarda yank?lan?yordu. Tabi Eda’n?n ve benim inlemelerimle birlikte. Eda kuca??ma tamamen oturup k?v?rd??? bir anda kucaklayarak onu yata??ma götürdüm. s?rt üstü yat?r?p klasik pozisyonda içinde gidip geliyordum. Dudaklar?m da bo? durmuyor Eda’n?n dudaklar?n? emiyordu. Ve hayat?mda hiç ya?amad???m bir an? ya??yor bir kad?n?n nas?l bu kadar ?slanabilece?ine sahit oluyordum. Eda’n?n s?cac?k sular? kas?klar?m?zdan çar?afa süzülüyordu. Dizlerini k?rm?? ve gö?süme dayam??t?m. En sevdi?im pozisyonlardan birinde çivi çakar gibi sert girip ç?k?yordum içine. Ç?kan ses duvarda yank?land?kça daha da deliriyorduk. Birazdan Eda’y? alt?mdan kald?rm?? ve yata??n üzerinde domaltm??t?m. Arkas?na geçtim Eda’n?n kafas?n? iyice yata?a gömmesini ve kalçalar?n? daha da d??ar?ya ç?karmas?n? sa?lam??t?m. O güzel am huzurumda duruyor ve beni bekliyordu. Belinden kavrayarak içine yerle?tim. Yava? yava? gidip gelmeye devam ediyordum. Az sonra ellerime Eda’n?n o uzun ve dalgal? saçlar?n? dolam??t?m. Saçlar?ndan kendime do?ru çekerken içindeki git gellerim h?zlanmaya ba?lam??t? bile. oooooooooooofffffffffffffffffffffff diyordu Eda! offffff ki ne ooooffffffff! Sikim Eda’n?n am?n? yara yara içinde ilerliyor, dibine kadar ula??yor, sanki içerde fazla kalmamas? gerekiyormu? gibi tekrar geri geliyor ve yeniden giriyordu. Ve bu öylesine h?zlanm??t? ki Eda’y? ve beni kendimizden geçiriyordu. Eda’n?n sesi iyice yükselmeye, nefes al??veri?leri h?zlanmaya, ve vücudundaki kas?lmalar artmaya ba?lam??t?. Yava? yava? zirveye t?rman?yordu Eda. Bense darbelerimi daha da h?zland?rm??t?m. Deli gibi gidip geliyordum içinde. Eda titremeye ve ç??l?k atarken beni durdurmaya çal???rken kollar?n? alm??t?m ellerimin aras?na ve beni durdurmas?n? engelleyerek daha da sert ve h?zl? içine girip ç?kmaya ba?lad?m. Eda delirmi?ti art?k. O güzel saçlar?n? bir oyana bir buyana sallarken ç??l?k ata ata bo?alm??t? art?k. ohhhhhhhhhhhh diyordu Eda. oh ki ne ohhhhhhhh! Vücudundaki kas?lmalar devam ederken uçurumlardan a?a??ya yuvarlan?yordu Eda. Bense hala içinde gidip gelmeye devam ediyordum. Art?k patlama zaman?m gelmi?ti ve e?ilip kula??na f?s?ldad?m korunuyor musun? diye. Hay?r sak?n diyordu Eda. Tamam merak etme diyerek do?ruldum ve git gellerimi iyice h?zland?rd?m. Ve birden içinden ç?kt?m. ?çinde derin bir bo?luk hissederken Eda h?zla dönmü? sikimi alel acele dudaklar?n?n aras?na al?p emmeye ba?lam??t?. “Gellllll! Gel erke?im gel!” diye m?r?ldan?yordur bir taraftan. Eda deli gibi sömürüyordu sikimi. Art?k dayanam?yordum ve durmakda mümkün de?ildi. Eda’y? saçlar?ndan bast?rarak sikimi olabildi?ince soktum a?z?na ve içim çekile çekile bo?ald?m. ohhhhh! diyordum. oh ki ne oooohhhhhhhhhhhhhhhh! ben bo?al?rken Eda bo? durmuyor sikimi emmeye yalamaya devam ediyordu. Dudaklar?ndan süzülen suyumu görüyordum. Eda sikimi emmeye devam ediyordu. Ta ki sikim Eda’n?n dudaklar?n?n aras?nda eriyene kadar. Sonunda yata??n üzerine uzan?verdim boylu boyunca. Eda’da üzerime y???lm?? elleriyle yüzümü ok?uyor gö?üslerime minik öpücükler konduruyordu, “erke?im benim hayallerimi süsleyecek kadar güzeldi” diye f?s?ld?yarak. O gece 2 defa daha sevi?tikten sonra uykuya dald???m?zda san?r?m saat 06:00 civar?yd?. Ö?le saatlerinde uyand???m?zda güzel bir kahvalt?n?n ard?ndan kahvelerimizi içerken Mehmet arad? Eda’y? ve yola ç?kt???n? ve 3-4 saat sonra ?stanbul’da olaca??n? söylüyordu. Kahvalt?dan sonra tekrar sevi?tik ve sak?n Mehmet’e anlatma olanlar? diyordu, anlataca??m? bile bile. Eda yava? yava? haz?rland? ve Mehmet arad???nda ben evden çoktan ç?km??t?m. Mehmet eve gelip Eda’y? alm?? ve havaalan?na b?rakm??t?. Telefonum çald???nda arayan Mehmet’ti. Anahtarlar? verece?ini söyleyerek çapa’da bulu?al?m dedi. Mehmet ile bulu?tuk. Anahtarlar? verirken te?ekkür ediyordu bana. Bende sana te?ekkür ederim Mehmet dedim. Ne için? dedi Mehmet gözlerime bakarken. Ve hemen ard?ndan da sak?n yapt?k deme diye ekliyordu h?zl? h?zl? ve heyecanla. Gözlerimdeki tebessümü görünce her?eyi anlam?? ve bir o kadar da sinirlenmi?ti. Biliyordum biliyordum akl?ma gelmi?ti. Akl?ma gelen ba??ma gelir zaten benim bu e??ek kafam?n diyordu bir taraftan. Bense gülüyordum. Adi kad?n demek bu yüzden bana elimi bile sürdürmedi diyerek de k?z?yord Eda’ya. ?i??ttt ay?p oluyor ama demek ki seni istememi? bo?ver diyordum Mehmet’e. Adisin o?lum sen de adisin diyordu bana. Abartma Mehmet ikimizde erke?iz sen olsan ne yapard?n dedi?im de hakl?s?n demekle yetinde. Anahtarlar?m? ald?m ve evime gittim. Mehmet daha sonra aram?? Eda’y? ve her?eyi bildi?ini söylemi?. Sakin sakin de?il tabi son derece sinirli bir halde. Eda’y? bu ilk ve son görü?ümdü. Güzel bir an? olarak kald?…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*